Warunki uczestnictwa

 • Ogólne
  • Niniejsze warunki uczestnictwa obowiązują na wszystkich kursach, egzaminach i innych wydarzeniach organizowanych przez GSI mbH w jej instytucjach edukacyjnych. Mają one zastosowanie zarówno do konsumentów w rozumieniu § 13 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), jak i do przedsiębiorców w rozumieniu § 14 BGB.
 • Wymagania dotyczące uczestnictwa
  • Kursy GSI mbH są zasadniczo otwarte dla wszystkich, pod warunkiem, że uczestnik spełnia wymagania osobiste związane z danym kursem. W celu dopuszczenia do egzaminu mogą obowiązywać specjalne wymagania wstępne, które muszą być spełnione przez uczestnika, jeśli zamierza on przystąpić do egzaminu. Uczestnictwo w kursie nie daje prawa do dopuszczenia do egzaminu.
 • Rejestracja
  • Zgłoszenia na kursy i egzaminy muszą być dokonywane co najmniej w formie pisemnej i mogą być dokonywane w internecie na stronie www.gsislv.de lub za pomocą formularza zgłoszeniowego, który można otrzymać od GSI mbH. Rejestracja jest traktowana jako wiążąca oferta umowy. Jeśli egzamin jest przeprowadzany przez zewnętrzną organizację egzaminacyjną, wymagany jest dodatkowy wniosek. Wymagane do tego dokumenty zostaną udostępnione najpóźniej na początku kursu. Partnerem umownym (zwanym dalej również "zamawiającym") GSI mbH jest firma rejestrująca uczestnika(ów) lub osoba prywatna rejestrująca się jako uczestnik i samodzielnie opłacająca kurs.
 • Zawarcie umowy
  • Wraz z potwierdzeniem rejestracji przez GSI mbH dochodzi do zawarcia umowy z Usługobiorcą. Potwierdzenie rejestracji odbywa się co najmniej w formie pisemnej
 • Warunki płatności
  • Na każdego uczestnika wystawiana jest indywidualna faktura. W przypadku uczestników, którzy sami nie są zamawiającym lub którzy szkolą się na koszt innej osoby trzeciej, faktura zostanie wysłana do zamawiającego lub innej osoby trzeciej. Niezależnie od przejęcia kosztów przez osoby trzecie, zamawiający jako partner umowny pozostaje dłużnikiem za uzgodnione świadczenie.
  • Płatności gotówkowe uznaje się za otrzymane, gdy zostaną potwierdzone przez GSI mbH podpisem i pieczęcią.
  • Opłaty za kurs lub egzamin muszą być wniesione do dnia rozpoczęcia kursu lub egzaminu. W przypadku kursów trwających dłużej niż trzy miesiące, opłaty za kurs lub egzamin mogą być wniesione do momentu rozpoczęcia kursu lub egzaminu. Jednak co najmniej trzymiesięczne raty muszą być wpłacane z góry. Pierwszą ratę należy wpłacić na początku kursu lub egzaminu. Wysokość raty odpowiada tej części całkowitej opłaty za kurs, która przypada na okres, za który rata ma być zapłacona, w stosunku do przewidywanego czasu trwania kursu.
 • Uczestnik zastępczy/rejestracja/przerwa/odwołanie
  • Klient ma prawo wyznaczyć uczestnika zastępczego bez ponoszenia dodatkowych kosztów, pod warunkiem, że uczestnik zastępczy spełnia wymagania osobiste niezbędne dla danego kursu i egzaminu. Niezależnie od tego zamawiający pozostaje dłużnikiem uzgodnionego świadczenia jako partner umowy.
  • W przypadku rezygnacji do dwóch tygodni przed rozpoczęciem kursu/egzaminu, zostanie pobrana opłata w wysokości 30,00 €. W przypadku rezygnacji w terminie od 14 do 8 dni przed rozpoczęciem kursu/egzaminu, zostanie pobrane 25% opłaty za kurs/egzamin. W przypadku rezygnacji w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem kursu/egzaminu, zostanie pobrane 50% opłaty za kurs/egzamin. W przypadku niestawienia się na kursie/egzaminie zostanie pobrana pełna opłata za kurs/egzamin.
  • Przerwanie lub zaprzestanie udziału w kursie lub egzaminie nie zwalnia uczestnika z obowiązku wniesienia opłaty za kurs/egzamin. W przypadku szkoleń specjalnych, za rozpoczęte dni szkoleniowe pobiera się pełne stawki dzienne, a za egzaminy pełne stawki egzaminacyjne. Jeśli uczestnik dokonał wiążącej rejestracji na kilka kolejnych kursów, ceny za kursy lub części kursów, które już się rozpoczęły, muszą zostać opłacone do dnia, w którym uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w kursie z własnej winy (np. z powodu choroby lub wypadku).
  • Jeśli Klient udowodni, że GSI mbH nie poniosło żadnych strat ekonomicznych lub że straty ekonomiczne GSI mbH są niższe niż kwota ryczałtowa, którą należy zastosować w danym indywidualnym przypadku zgodnie z punktem 6.2 lub 6.3, GSI mbH nie ma roszczenia o zapłatę lub ma roszczenie o zapłatę tylko w wysokości udowodnionych strat ekonomicznych.
  • Zarówno wyznaczenie uczestnika zastępczego, jak i odwołanie wymaga formy co najmniej tekstowej (np. e-mail lub fax).
  • Powyższe postanowienia zawarte w punktach od 6.1. do 6.5. nie naruszają ustawowego prawa do odstąpienia od umowy przysługującego konsumentom oraz prawa do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy z ważnego powodu.
 • Odbiór prób/certyfikacja
  • GSI mbH ma prawo zlecić przeprowadzenie badań i certyfikacji zewnętrznej organizacji badawczej i certyfikującej (np. DVS-PersZert, TÜV Nord, Frosio).
 • Odwołanie lekcji
  • Jeśli GSI mbH nie może przeprowadzić lekcji indywidualnych z powodu wydarzeń, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie przysługuje mu roszczenie o odrobienie lekcji ani nie uprawnia to uczestnika do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. GSI mbH ponosi odpowiedzialność za dalsze roszczenia zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 11.2, w przeciwnym razie odpowiedzialność jest wykluczona.
 • Zmiany organizacyjne/odwołanie
  • Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmian organizacyjnych (np. zmiana wykładowców, zmiany w planie zajęć, zmiana miejsca), o ile zachowany zostanie ogólny charakter kursu (dalej zwane też uzasadnionymi zmianami). GSI mbH ma prawo odwołać kursy lub egzaminy z ważnych powodów, w szczególności jeśli liczba uczestników jest zbyt mała, prelegenci nie mogą się stawić lub w przypadku siły wyższej. GSI mbH niezwłocznie poinformuje o uzasadnionych zmianach lub odwołaniu. Uzasadnione zmiany nie uprawniają uczestnika do obniżenia ceny ani do odstąpienia od umowy. Prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone. W przypadku rezygnacji z kursu/egzaminu wszelkie opłaty już wniesione zostaną natychmiast zwrócone. GSI mbH ponosi odpowiedzialność za dalsze roszczenia zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie 11.2, w przeciwnym razie odpowiedzialność jest wykluczona.
 • Regulamin warsztatów/wyposażenie ochronne
  • Uczestnik musi przestrzegać zasad warsztatowych obowiązujących w instytucji edukacyjnej, a także instrukcji kadry kształcącej i komisji egzaminacyjnej.
  • Jeżeli uczestnictwo w kursie/egzaminie wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej, uczestnik musi mieć go ze sobą.
  • W przypadku zawinionego, wielokrotnego lub poważnego naruszenia zobowiązań wynikających z punktów 10.1. i 10.2. uczestnik może zostać wykluczony z dalszego udziału w kursie lub egzaminie. Wykluczenie z dalszego udziału w kursie lub egzaminie nie zwalnia klienta z obowiązku uiszczenia opłaty za kurs/egzamin.
 • Ubezpieczenie/ Odpowiedzialność
  • Uczestnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas szkolenia w ramach przepisów prawa.
  • Za szkody lub niepotzebne wydatki zamawiającego lub uczestnika, GSI mbH odpowiada bez względu na podstawę prawną, w ramach odpowiedzialności za winy tylko w przypadku zamierzonego lub rażącego niedbalstwa, ale nie w przypadku zwykłej nieostrożności. W przypadku szkód na życiu, ciele lub zdrowiu GSI mbH odpowiada już w przypadku zwykłego zaniedbania - z zastrzeżeniem łagodniejszych standardów odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustawowymi (np. za troskę o własne sprawy). W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych GSI mbH ponosi odpowiedzialność również w przypadku zwykłego zaniedbania. W tym przypadku odszkodowanie dla Klienta i/lub uczestnika jest ograniczone do przewidywalnej szkody typowej dla umowy, chyba że GSI mbH ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia. Istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie w pierwszej kolejności umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i na których wypełnieniu można regularnie polegać. We wszystkich innych aspektach odpowiedzialność jest wykluczona.
  • Jeśli klient nie jest uczestnikiem, odpowiada za winę uczestnika w takim samym stopniu jak za swoją własną winę. Klient ponosi odpowiedzialność także za umyślne działania uczestnika.
 • Wręczenie certyfikatów i świadectw
  • Świadectwa kursów, świadectwa egzaminacyjne i certyfikaty pozostają własnością GSI mbH do momentu uiszczenia pełnej zapłaty i zostaną wydane zamawiającemu i/lub uczestnikowi dopiero po uregulowaniu faktury.
 • Uczestnicy finansowani ze środków publicznych (np. fundusze AZAV)
  • Uczestnicy finansowani ze środków publicznych lub którzy o takie finansowanie się ubiegają (np. z agencji zatrudnienia lub urzędu pracy), otrzymują z wyprzedzeniem szczegółowe informacje i intensywne doradztwo na temat treści i celów kursu, jak również rodzaju ukończenia każdego modułu w celu indywidualnego zaplanowania kariery.
  • W odróżnienieu od 5.1. obowiązuje następująca zasada: W przypadku uczestników, którzy otrzymują dofinansowanie ze środków publicznych, koszty są rozliczane bezpośrednio pomiędzy GSI mbH a instytucją finansującą ze środków publicznych (np. Agencją Pracy lub Urzędem Pracy).
  • W odstępstwie od 6.2. i 6.3. obowiązuje następująca zasada: Uczestnicy, którzy otrzymują publiczne dofinansowanie, mają prawo do bezpłatnego wycofania się z kursu do momentu rozpoczęcia kursu/egzaminu. Uczestnicy, którzy otrzymują dofinansowanie ze środków publicznych, mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w kursie z ważnego powodu (zaprzestanie finansowania lub udokumentowane zatrudnienie) bez ponoszenia żadnych kosztów.
  • W odstępstwie od 10.2. obowiązuje następująca zasada: Uczestnicy, którzy otrzymują środki publiczne nie są zobowiązani do przyniesienia osobistego i odpowiedniego wyposażenia ochronnego.
 • Prawa autorskie i warunki użytkowania
  • Dokumenty kursowe, oprogramowanie i inne materiały kursowe udostępnione przez GSI mbH są chronione prawem autorskim i mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego. W przypadku, gdy dokumenty kursu znajdują się na tablecie PC otrzymanym w ramach kursu, przed przekazaniem tabletu PC osobom trzecim należy przestrzegać szczegółów odpowiedniej umowy licencyjnej, która jest częścią dokumentów kursu lub oprogramowania. Nagrywanie audio i wideo jest niedozwolone podczas kursów, egzaminów i innych wydarzeń i może prowadzić do wykluczenia z kursu lub wydarzenia.
 • Korzystanie z komputera
  • Dane dostępowe do komputerów treningowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim ani udostępniane osobom trzecim. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z oprogramowania wyłącznie w celach szkoleniowych, nie powielania go, nie zmieniania, nie przekazywania osobom trzecim ani nie udostępniania osobom trzecim. Ponadto uczestnik nie jest uprawniony do konfigurowania sprzętu i oprogramowania na komputerze szkoleniowym ani do instalowania oprogramowania osób trzecich i danych zewnętrznych bez zgody instruktora. Prawa autorskie muszą być przestrzegane.
 • Korzystanie z Internetu/WIFI
  • Uczestnik nie może korzystać z dostępu do internetu na komputerach szkoleniowych w celach niezwiązanych ze szkoleniem. Do celów nieszkoleniowych należy w szczególności wywoływanie lub pobieranie stron zawierających np. treści pornograficzne, radykalne politycznie, propagujące przemoc lub podżegające do niej. Ponadto nie można dokonywać żadnych załadunków.
  • Korzystając z sieci WIFI GSI-SLV, uczestnik musi przestrzegać "Ogólnych warunków korzystania z sieci WLAN GSI-SLV", które zostaną mu przedstawione najpóźniej na początku kursu i przed pierwszym użyciem sieci WIFI.
 • Prawo właściwe/miejsce wykonania/miejsce jurysdykcji
  • Umowa jest regulowana wyłącznie przez prawo niemieckie.
  • Miejscem wykonania wszystkich wzajemnych zobowiązań jest miejsce, w którym GSI mbH świadczy swoje usługi.
  • Duisburg jest uzgodnionym miejscem jurysdykcji dla wszystkich partnerów umowy, z wyjątkiem osób nie będących kupcami.
 • Postanowienia końcowe
  • Jeśli zamawiający nie jest uczestnikiem, zobowiązany jest do pełnego poinformowania uczestnika o treści niniejszych warunków uczestnictwa przed rozpoczęciem kursu/egzaminu.
  • Jeśli poszczególne postanowienia powyższych Warunków Uczestnictwa będą lub staną się nieważne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia lub w celu wypełnienia luk w umowie należy wprowadzić odpowiednie postanowienie, które będzie jak najbardziej zbliżone do tego, co strony zamierzały zrobić zgodnie ze swoim celem gospodarczym. We wszystkich innych kwestiach obowiązują przepisy niemieckiego kodeksu cywilnego.