Ogólne Warunki Świadczenia Usług (OWU) GSI - Gesellschaft für Schweisstechnik International mbH

 • Ważność warunków
  • Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) mają zastosowanie do wszystkich rodzajów stosunków umownych i przedumownych z firmami, handlowcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub publicznym funduszem celowym - zwanymi dalej również klientami lub klientami - niezależnie od tego, czy chodzi o wypełnienie zobowiązań pierwotnych czy wtórnych. Będą one obowiązywać również naszych klientów we wszystkich przyszłych relacjach biznesowych.
  • Niniejsze OWH mają zastosowanie podrzędne w stosunku do wszelkich odmiennych lub uzupełniających postanowień naszych pisemnych ofert umownych i/lub pisemnych potwierdzeń zamówień wydanych przez nas osobiście (patrz również punkt 1.3). Niniejsze OWH nie mają zastosowania do usług związanych ze "szkoleniem i egzaminowaniem spawaczy, prowadzeniem kursów szkoleniowych lub innym egzaminowaniem osób. Do tych usług szkoleniowych i egzaminacyjnych odnoszą się nasze "specjalne warunki uczestnictwa".
  • Odbiegające, dodatkowe lub sprzeczne warunki klienta nie mają zastosowania, nawet jeśli klient w swoim zamówieniu lub w prośbie o ofertę powołuje się na wyłączne zastosowanie swoich OWH. Odbiegające, dodatkowe lub sprzeczne OWH naszych klientów nie obowiązują nawet wtedy, gdy wyślemy klientowi wstępnie sformułowane pismo potwierdzające dołączone do jego zamówienia wiedząc o tych warunkach lub gdy wykonamy naszą usługę bez zastrzeżeń wiedząc o warunkach odbiegających lub dodatkowych. OWH naszych klientów obowiązują tylko wtedy, gdy są wyraźnie uznane w formie odręcznego oświadczenia lub ustnej deklaracji przez upoważnione organy przedstawicielskie GSI, naszych upoważnionych agentów lub przez pracowników posiadających pisemne indywidualne pełnomocnictwo.
 • Zawarcie umowy
  • Umowę z nami uważa się za zawartą, gdy klient przyjmie naszą ofertę ustnie, pisemnie, faksem lub e-mailem, gdy otrzyma nasze pisemne potwierdzenie zamówienia w odpowiedzi na jego zamówienie lub gdy rozpoczniemy wykonywanie usługi. Jeśli przyjmiemy ofertę zawarcia umowy (np. zamówienie od naszego klienta), nasze potwierdzenie zamówienia jest decydujące dla treści i zakresu umowy, chyba że wyraźnie ustalono inaczej.
  • Ustne umowy dodatkowe, przyrzeczenia i inne ustne porozumienia są dla nas wiążące tylko wtedy, gdy zostały zawarte przez organy GSI upoważnione do reprezentacji, upoważnionych agentów lub pracowników posiadających pisemne indywidualne pełnomocnictwo.
 • Realizacja zlecenia i obowiązek współpracy ze strony klienta
  • O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, jesteśmy zobowiązani wyłącznie do świadczeń określonych w umowie świadczenia, które wykonujemy zgodnie z ogólnie uznanymi zasadami techniki i wymogami ustawowymi. Nasi eksperci i osoby wykwalifikowane są niezależne od instrukcji podczas przeprowadzania prób i zadań eksperckich.
  • Nie wypłacamy odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie mienia klienta w wyniku prawidłowego wykonania naszej usługi. Jeśli nasz własny sprzęt zostanie uszkodzony, zniszczony lub utracony w wyniku prawidłowego wykonania usługi nie z naszej winy, mamy prawo żądać od klienta odszkodowania zgodnie z § 670 BGB. Transport i ewentualnie transport zwrotny rzeczy klienta odbywa się na koszt i ryzyko klienta, przy czym transport zwrotny odbywa się tylko na wyraźne życzenie klienta. W przypadku przechowywania, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do naszej własnej, zwyczajowej opieki.
  • Klient jest zobowiązany do podania nam wszystkich faktów istotnych dla wykonania naszej usługi w całości. Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania danych, informacji lub innych usług dostarczonych przez klienta pod kątem ich kompletności i poprawności, chyba że istnieją ku temu powody z uwagi na okoliczności danego przypadku.
  • O ile do wykonania naszej usługi konieczna jest jedna lub więcej form współpracy ze strony klienta, klient musi je wykonać na nasze żądanie na własny koszt; koszty zostaną zwrócone klientowi tylko wtedy, gdy zostanie to wyraźnie uzgodnione. Jeśli klient nie wypełni swoich zobowiązań do współpracy, nie zrobi tego na czas lub nie zrobi tego właściwie pomimo pisemnego żądania z powołaniem się na postanowienia niniejszej klauzuli (punkt 3.4 zdanie 2 OWH), będziemy uprawnieni do zafakturowania go za dodatkowe wydatki poniesione z tego powodu. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń ustawowych.
  • Jeśli działamy poza terenem naszej firmy, klient jest odpowiedzialny za wszystkie środki konieczne do wypełnienia obowiązków związanych z bezpieczeństwem ruchu, o ile z natury rzeczy lub umowy z klientem nie wynika nic przeciwnego. Mamy prawo odmówić wykonania usługi tak długo, jak długo nie zostaną podjęte niezbędne środki. Niezbędne środki obejmują również zobowiązanie klienta do wspierania zastępców i pomocników GSI w ocenie i eliminacji możliwych zagrożeń, które mogą powstać podczas wykonywania usługi poza terenem naszej firmy, zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisami o zapobieganiu wypadkom obowiązującymi w ustawowym zakładzie ubezpieczeń od wypadków, których należy przestrzegać podczas pracy. Każdy wynikający z tego czas oczekiwania jest rozliczany jako czas pracy.
  • Jeśli GSI zlecono przygotowanie raportu zapewnienia jakości (zwanego dalej raportem QA), ten raport QA może być przekazany osobom trzecim przez klienta tylko w formie nie skróconej lub niezredagowanej. Skrócone lub w inny sposób zredagowane ujawnienie raportu QA osobom trzecim jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wcześniej uzyskano pisemną zgodę (również faksem lub e-mailem) od GSI lub oddziału, któremu zlecono wykonanie raportu. Jeśli skrócony lub w inny sposób zredagowany raport QA zostanie przekazany przez klienta bez upoważnienia, GSI nie ponosi odpowiedzialności za treść tego raportu.
  • Jeśli Klient dostarczy GSI materiał skażony lub w inny sposób niebezpieczny dla zdrowia, jest on zobowiązany do natychmiastowego odbioru tego materiału od GSI na własny koszt. Jeśli klient nie spełni żądania GSI w ciągu 48 godzin, GSI będzie uprawnione do zwrotu materiału klientowi na jego koszt lub do pozbycia się go w innym miejscu.
  • Jeśli w trakcie realizacji zamówienia klient dostarczy GSI próbki do oceny lub zbadania, zostaną one zniszczone po zakończeniu zamówienia, chyba że uzgodniono to osobno.
 • Ograniczenia czasowe, terminy, zwłoka i niemożność
  • Terminy i daty są zawsze uważane za niewiążące, chyba że są wyraźnie określone jako "wiążące" w naszej ofercie lub w naszym potwierdzeniu zamówienia. W zakresie, w jakim są one niewiążące, pozostajemy w zwłoce tylko wtedy, gdy klient bezskutecznie wyznaczył nam wcześniej na piśmie rozsądny termin na wykonanie należnego świadczenia. W każdym przypadku terminy liczą się dopiero od całkowitego wykonania wszystkich aktów współpracy należnych klientowi i ewentualnie od otrzymania uzgodnionej zaliczki. Kolejne prośby o zmiany lub opóźnienia we współpracy ze strony klienta odpowiednio wydłużają czas wykonania.
  • Opóźnienia w spełnieniu świadczenia, za które nie ponosimy odpowiedzialności, np. z powodu siły wyższej, sporów zbiorowych lub podobnych zdarzeń, które tymczasowo znacznie utrudniają lub uniemożliwiają nam spełnienie świadczenia, przedłużają okres spełnienia świadczenia o czas trwania zakłócenia plus rozsądny okres rozruchu. Jeśli z powodu takich okoliczności okres realizacji zostanie przedłużony, klient nie może z tego tytułu wysuwać żadnych roszczeń odszkodowawczych. Powyższe postanowienia (w punkcie 4.2) obowiązują również wtedy, gdy zakłócenie wystąpi u naszych dostawców lub ich poddostawców.
  • Jeśli klient zwleka z odbiorem lub narusza inne zobowiązania do współpracy, jesteśmy uprawnieni, po bezskutecznym wyznaczeniu terminu, do żądania naprawienia poniesionej przez nas szkody wraz z dodatkowymi kosztami.
  • Jeśli pozostajemy w zwłoce z powodów, za które jesteśmy odpowiedzialni lub jeśli wykonanie zobowiązania staje się niemożliwe z powodów, za które jesteśmy odpowiedzialni, nasza odpowiedzialność za szkody w przypadku lekkiego zaniedbania jest ograniczona do bezpośredniej średniej szkody, która jest przewidywalna i typowa dla danego rodzaju umowy.
 • Akceptacja
  • O ile nasze świadczenie wymaga odbioru, klient jest do tego zobowiązany. Drobne wady, które nie wpływają znacząco na przydatność świadczenia do celu określonego w umowie, nie uprawniają klienta do odmowy odbioru, bez uszczerbku dla jego prawa do żądania usunięcia tych wad w rozsądnym terminie.
  • Jeśli klient rozpoczyna użytkowanie usługi lub jej części, uznaje się, że odbiór nastąpił po upływie dziesięciu dni roboczych od rozpoczęcia użytkowania, chyba że uzgodniono inaczej. Na początku okresu wyraźnie zwrócimy uwagę klienta na tę konsekwencję.
  • Usługi intelektualne uważa się za przyjęte, jeżeli klient w ciągu 30 dni od ich otrzymania nie zgłosi na piśmie wyraźnych zastrzeżeń. Wyraźnie wskażemy na tę konsekwencję przy przekazywaniu usługi. W przypadku takiego zastrzeżenia dokonamy przeglądu naszych działań. Jeżeli zastrzeżenie klienta okaże się nieuzasadnione, powstałe dodatkowe koszty ponosi klient.
 • Opłaty/cenniki i płatności
  • Decydujące są opłaty zgodne z naszym cennikiem (cennikami) obowiązującym w momencie zawarcia umowy lub z naszą ofertą, do których dolicza się odpowiednio obowiązujący ustawowy podatek od towarów i usług, o ile został on naliczony. Nasze faktury są płatne bez rabatu i bez opłat, jeśli dotyczy, zgodnie z uzgodnionym planem płatności, w przeciwnym razie w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Uznamy czeki za zrealizowane dopiero wtedy, gdy odpowiednie kwoty zostaną zaksięgowane na naszym koncie. Zastrzegamy sobie prawo do żądania uzasadnionych płatności na konto i zaliczek.
  • Jeśli nie została ustalona stała cena, a w trakcie wykonywania usługi okaże się, że koszty przekraczają o ponad 20% całkowitą kwotę oszacowaną wobec klienta, poinformujemy o tym niezwłocznie klienta. W takim przypadku klient ma prawo do wypowiedzenia umowy. Wówczas wystawiamy fakturę jedynie za usługi wykonane przez nas do tego momentu, a także za wydatki nieuwzględnione w wynagrodzeniu. To samo dotyczy sytuacji, gdy odstąpimy od umowy z ważnego powodu lub gdy umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron.
  • Prawo do potrącenia przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane na piśmie. To samo dotyczy kupców w zakresie dochodzenia praw zatrzymania.
  • Jeśli po zawarciu umowy dowiemy się o okolicznościach, które mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową klienta, będziemy uprawnieni do wykonania zaległych świadczeń tylko za zapłatą z góry lub za złożeniem zabezpieczenia i do odstąpienia od umowy po bezowocnym upływie wyznaczonego w tym celu terminu; punkt 2 zdanie 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
  • W przypadku zwłoki w płatności klientowi należą się odsetki za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych powyżej odpowiedniej bazowej stopy procentowej, jeśli jest on konsumentem, oraz 9 punktów procentowych powyżej odpowiedniej bazowej stopy procentowej, jeśli jest on przedsiębiorcą. Nie jest wykluczone twierdzenie o wyższej szkodzie.
  • Kilku klientów ponosi odpowiedzialność jako dłużnicy solidarni.
 • Gwarancja/rękojmia
  • Gwarancja GSI obejmuje zastosowanie staranności naukowej oraz przestrzeganie uznanych zasad techniki, które muszą być przestrzegane również w momencie odbioru świadczonych przez niego usług. W przypadku umów o badaniach i rozwoju, GSI nie przyjmuje żadnej gwarancji za faktyczne osiągnięcie celu umowy w planowanym czasie.
  • Jeśli specjalne parametry/cechy jakościowe zostały przez nas wyraźnie zapewnione, gwarantujemy ich zgodność w momencie odbioru lub przeniesienia ryzyka, pod warunkiem, że klient będzie ściśle przestrzegał podanych przez nas instrukcji. Zapewnienie parametrów jakościowych lub właściwości nie obejmuje z zasady tego, czy rezultat naszego działania jest użyteczny dla klienta w zamierzonym przez niego celu. Dotyczy to w szczególności zbywalności i użyteczności produktów, które są wytwarzane i oferowane na podstawie dostarczonego przez nas rezultatu.
  • Wydanie certyfikatu próby nie zawiera żadnego stwierdzenia dotyczącego użyteczności lub jakości obiektu próby poza konkretną techniczną treścią certyfikatu próby. W szczególności nie zawiera on żadnych zapewnień ani gwarancji dotyczących specjalnych właściwości produktu. Zasadniczo stwierdza on jedynie, że podczas stosowania uzgodnionej w umowie specyfikacji próby lub normy próby nie wykryliśmy żadnych niedopuszczalnych odchyleń od wartości (wytycznych) określonych w danej normie.
  • Nie udzielamy gwarancji na takie wady, które mają swoją przyczynę w działaniach klienta lub były znane klientowi w momencie odbioru i zostały stwierdzone dopiero później.
  • Jeśli wykonaliśmy wadliwą usługę, klient powinien dać nam możliwość naprawienia wady w rozsądnym terminie. Jeśli kolejne świadczenie nie powiedzie się, klient może, według swojego uznania, żądać zamiast świadczenia jedynie obniżenia wynagrodzenia (abatement) lub unieważnienia umowy (withdrawal) oraz odszkodowania w ramach ograniczenia odpowiedzialności (punkt 8 OWH). Jednak w przypadku tylko niewielkiego naruszenia umowy, w szczególności w przypadku tylko niewielkich wad, klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
  • Jeśli wada nie wynika z niedbałego lub umyślnego naruszenia obowiązków, klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy.
  • GSI ponosi koszty powstałe w przypadku późniejszego wykonania. Dodatkowe koszty wynikające z tego, że przedmiot świadczenia lub produkt, na którym wykonaliśmy nasze świadczenie, został przewieziony do innego miejsca niż siedziba lub ustalone umownie miejsce wykonania świadczenia przez klienta, ponosi klient.
  • Roszczenia klienta z tytułu wad, które nie odnoszą się do budynku lub dzieła, które polega na świadczeniu dla niego usług planowania i nadzoru, przedawniają się po upływie roku od odbioru dzieła. Ten krótki okres przedawnienia nie ma zastosowania, jeśli można nam zarzucić rażące zaniedbanie, lub w przypadku uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, które można nam przypisać, lub w przypadku utraty życia. Nie narusza to również odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt.
  • W przypadku nieuczciwego zatajenia wad lub przejęcia gwarancji jakości, dalsze roszczenia pozostają nienaruszone.
  • Przejmiemy gwarancję lub odszkodowanie (zgodnie z punktem 8 OWH) za realizację szacunków lub prognoz tylko wtedy, gdy zostanie to wyraźnie uzgodnione.
 • Odpowiedzialność / Odszkodowanie
  • Odpowiedzialność GSI z tytułu opóźnień lub niemożliwości nie jest objęta niniejszym rozdziałem (klauzula 8). Postanowienia klauzuli 4.4 niniejszych OWH będą miały zastosowanie do tej odpowiedzialności.
  • Roszczenia odszkodowawcze wobec GSI są z zasady wykluczone. Nie ma to zastosowania w przypadku rażąco niedbałego naruszenia obowiązków lub w przypadku umyślnego działania i/lub w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, za które GSI ponosi odpowiedzialność. Istotne zobowiązania umowne to te zobowiązania, których wypełnienie w pierwszej kolejności umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i na których wypełnieniu partner umowy regularnie polega i może polegać. Wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności nie obowiązuje również w przypadku utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała osób lub w zakresie, w jakim ponosimy obowiązkową odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.
  • Jeśli w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych można wystąpić z roszczeniem wobec GSI o zapłatę odszkodowania z powodu zwykłego zaniedbania, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty naszego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości 10.000.000,00 euro (słownie: dziesięć milionów). Jeśli w wyjątkowych przypadkach suma pokrycia szkody nie odpowiada typowo przewidywalnej szkodzie, nasza odpowiedzialność jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości typowo przewidywalnej szkody.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza za wolność od praw osób trzecich nie jest brana pod uwagę, chyba że GSI i/lub jego zastępcy i pomocnicy dopuścili się umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków. Jeśli rezultat nie może być wykorzystany w całości lub w części z powodu istniejących kolidujących praw majątkowych, po zapoznaniu się z nimi przedstawimy klientowi odpowiednie propozycje wyjaśnienia sytuacji prawnej, jak również wspólnego działania wobec osoby trzeciej w celu usunięcia wady.
  • O ile odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona zgodnie z postanowieniami klauzuli 8, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności organów GSI, jego pracowników, współpracowników, przedstawicieli, wykonawców i podwykonawców.
 • Prawa własności przemysłowej, prawa autorskie i prawa użytkowania
  • Jeśli w trakcie przetwarzania przez nas świadczenia umownego powstaną skutki zasługujące na ochronę, będziemy do tego uprawnieni. Ochronę tych wyników będziemy inicjować na własny koszt.
  • Jeśli do korzystania z naszych usług klient potrzebuje licencjonowanych lub podlegających licencji praw własności od nas lub chronionego know-how, to mogą one być wykorzystywane komercyjnie wyłącznie zgodnie z umową licencyjną na patent/ know-how, która zostanie zawarta z nami oddzielnie.
  • Otrzymamy bezpłatne, niewyłączne prawo do korzystania ze wszystkich praw autorskich i/lub praw własności przemysłowej powstałych w trakcie realizacji umowy, w którą klient jest zaangażowany jako współautor. Możemy je bez przeszkód wykorzystać do realizacji kolejnych zamówień od osób trzecich.
  • Przekazywanie i wykorzystywanie naszych wyników poza cel określony w umowie, w szczególności ich publikowanie, jest dozwolone tylko za naszą uprzednią pisemną zgodą. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ustawowych dotyczących korzystania z naszych świadczeń (w tym prawa konkurencji), w szczególności za treść oświadczeń reklamowych; w tym zakresie klient zwolni nas od wszelkich roszczeń osób trzecich.
 • Poufność
  • Klient i my zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi wszystkich ustnych i pisemnych informacji i komunikatów otrzymanych w ramach realizacji umowy, o ile informacje te nie stały się powszechnie znane w inny sposób lub partnerzy pisemnie odstąpili od ich zachowania w tajemnicy. Za nieuprawnione osoby trzecie nie uważa się osób, instytucji itp. jeśli ujawnienie informacji tej grupie osób sprzyja osiągnięciu przez nas celu umowy.
 • Anulowanie
  • W przypadku zaistnienia ważnego powodu jesteśmy uprawnieni do rozwiązania stosunku umownego bez wypowiedzenia.
  • Ważnymi powodami wypowiedzenia są dla nas w szczególności:
   - niepłacenie lub spóźnione płacenie zaliczek lub nieprzestrzeganie przez klienta ustalonych terminów płatności.
   - Brak akceptacji ze strony klienta.
  • Po skutecznym rozwiązaniu umowy, w terminie, który zostanie wtedy uzgodniony, przekażemy klientowi wynik osiągnięty do momentu rozwiązania umowy. Klient jest zobowiązany do zwrócenia nam częściowych świadczeń i wydatków poniesionych do tego momentu. We wszystkich innych kwestiach obowiązuje § 649 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), chyba że to my ponosimy winę za wypowiedzenie.
  • Każdy z partnerów jest wtedy zobowiązany do natychmiastowego zwrotu drugiemu partnerowi wszelkich rzeczy i praw udostępnionych tymczasowo w celu realizacji umowy. Dotyczy to również zwrotu kwot pieniężnych wypłaconych nam z góry, o ile przekraczają one powstałe do tego momentu roszczenia do wynagrodzenia lub proporcjonalne roszczenia do wynagrodzenia.
  • Klientowi nie przysługują żadne dalsze roszczenia.
 • Miejsce wykonania i zakaz cesji
  • Miejscem wykonania wszystkich świadczeń jest, według uznania GSI, Düsseldorf lub siedziba oddziału wykonującego.
  • Cesja wierzytelności przysługujących klientowi z tytułu stosunków handlowych z nami jest wykluczona.
 • Jurysdykcja i prawo właściwe
  • Sądem właściwym dla wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych z kupcami i osobami prawnymi prawa publicznego lub funduszami specjalnymi prawa publicznego jest Düsseldorf lub siedziba oddziału wykonującego według uznania GSI. Dotyczy to również roszczeń wynikających z czeków, jak również roszczeń wynikających z prawa o czynach niedozwolonych oraz zawiadomień o sporze. Mamy jednak również prawo pozwać klienta w jego ogólnej właściwości miejscowej.
  • W przypadku usług transgranicznych, Düsseldorf jest wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego. Zastrzegamy sobie jednak prawo do pozwania klienta w miejscu jego ogólnej jurysdykcji lub powołania się na jakikolwiek inny właściwy sąd.
  • Dla wszystkich stosunków handlowych i prawnych pomiędzy klientem a nami obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.
 • Postanowienia końcowe
  • Jeśli poszczególne postanowienia powyższych warunków są lub staną się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienia zastępuje się postanowieniami, które są jak najbardziej zbliżone do ekonomicznego celu umowy i rozsądnej ochrony interesów obu stron.
  • Wszystkie nasze poprzednie Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez GSI zostają zastąpione przez niniejsze OWU. Niniejsze OWW mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez GSI od dnia sporządzenia niniejszych OWW.